Regulamin E-sklepu

 

 

Regulamin składania zamówień za pośrednictwem e-Sklepu

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady składania za pośrednictwem e-sklepu zamówień na towary znajdujące się w ofercie handlowej spółki Sivantos sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 6, 61-013 Poznań (KRS 108882) przez Klientów Spółki. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów o współpracy i Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) obowiązujących pomiędzy Spółką a danym Klientem.
 2. Klientem e-Sklepu może być wyłącznie przedsiębiorca, z którym Spółka zawarła pisemną umowę o współpracy. Klientami e-Sklepu nie mogą być konsumenci, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. e-Sklep umożliwia składanie Klientom Spółki zamówień na towary znajdujące się w ofercie handlowej i prezentowane przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem audioservice.pl/esklep (zwany dalej „e-Sklepem”). Przyjęcie zamówienia do realizacji na zasadach wynikających z zawartej z Klientem umowy o współpracy lub z Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) obowiązujących strony nie wymaga każdorazowej akceptacji zamówienia złożonego za pośrednictwem e-Sklepu przez Spółkę. W przypadku braku zamawianego towaru pracownik Biura Obsługi Klienta Spółki skontaktuje się z Klientem nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przesłania zamówienia za pośrednictwem e-Sklepu, w celu akceptacji lub/i weryfikacji złożonego za pośrednictwem e-Sklepu zamówienia.
 4. Spółka zastrzega, iż nie dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych za pośrednictwem e-Sklepu. Każdorazowo o dostępności danego produktu Spółka informuje w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, w trybie, o którym mowa w ust. 3.
 5. Niniejszy Regulamin odnosi się wyłącznie do trybu i zasad składania zamówień za pośrednictwem e-Sklepu. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące wzajemnej współpracy, w tym w szczególności realizacja zamówień składanych za pośrednictwem e-Sklepu, koszty i zasady dostawy, terminy i zasady płatności, warunki odpowiedzialności za produkt, tryb i zasady składnia reklamacji, udzielania gwarancji, itd. uregulowane są w odrębnych dokumentach, w tym w szczególności w umowie o współpracy i Ogólnych Warunkach Dostaw .
 6. Korzystanie z e-Sklepu odbywa się zgodnie z Polityką prywatności i warunkami użytkowania obowiązującymi w Spółce, stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu, a umieszczonymi w http://audioservice.pl/specialists/regulamin-e-sklep/ .
 1. Zmiana Regulaminu:
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Spółkę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 5 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej e-Sklepu. Zamówienia przyjęte do realizacji przez Spółkę przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. O zmianach w Regulaminie Klient posiadający Konto Klienta w e-Sklepie zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej e-Sklepu. Klient dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez potwierdzenie komunikatu na stronie logowania. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją z prowadzenia Konta Klienta w e-Sklepie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zamówienia Klienta złożone do momentu odmowy akceptacji Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów korzystających z e-Sklepu.
 1. Konto Klienta:
 1. Warunkiem uzyskania możliwości składania zamówień za pośrednictwem e-Sklepu jest rejestracja Konta Klienta dostępnego po zalogowaniu za pomocą spersonalizowanego loginu i hasła przypisanych odrębnie do każdego Klienta.
 2. Rejestracji Konta Klienta dokonuje Spółka.
 3. Dokonując rejestracji Konta Klienta w e-Sklepie Spółka wykorzysta dane Klienta przekazane w związku z zawarciem umowy o współpracy, tj. firma Klienta, siedziba klienta, miejsca prowadzenia działalności, telefon/y kontaktowe, adresy e-mail.
 4. W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 3 Klient zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Spółce informacje o zakresie zmiany i wskazanie nowych aktualnych danych.
 5. Po dokonaniu rejestracji Konta Klienta w e-Sklepie Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony logowania e-Sklepu oraz login i hasło jednorazowe.
 6. Wydając Spółce dyspozycję rejestracji Konta Klienta, Klient:
  • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Spółki i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2002.101.926 ze zm.) w celu składania i realizacji zamówień towarów przez Spółkę,
  • akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Składanie zamówień:
 1. W celu złożenia zamówienia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Spółki za pośrednictwem e-Sklepu należy kliknąć wybrany towar wraz ze wskazaniem ilości i umieścić go w koszyku.
 2. Po zakończeniu wyboru towarów Klient każdorazowo zobowiązany jest wskazać miejsce dostawy zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3. Poszczególne zamówienie może dotyczyć wyłącznie jednego miejsca dostawy.
 3. Dostawy Towarów zamawianych w e-Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej Klienta, wskazanych Spółce przy rejestracji Konta Klienta lub w wyniku aktualizacji danych.
 4. Po zaakceptowaniu przez Klienta zamówienia, w przypadku braku zamawianego towaru, Biuro Obsługi Klienta Spółki skontaktuje się z Klientem nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przesłania zamówienia za pośrednictwem e-Sklepu w celu jego weryfikacji i ostatecznej akceptacji w całości lub części.
 5. Zamówienia przesłane przez Klienta w sobotę, niedzielę oraz dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane przez Spółkę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.
 6. Klient zobowiązany jest nie korzystać z e-Sklepu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami, m.in. nie używać zdjęć towarów w celach innych niż zakup towaru.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Spółka ma prawo czasowego zawieszenia działania e-Sklepu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych bądź aktualizacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub czasowe uniemożliwienie korzystania z usług e-Sklepu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW e-Sklepu przed rozpoczęciem prac.
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Spółka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Spółka.
 5. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 1. Spółka zapewnia Klientom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Klientów tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Spółki i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 2. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Spółkę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Klientom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Spółki.

8. Klientom przysługuje prawo:
     1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
     2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

    3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Spółkę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
    1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
    2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

11. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zasad działania e-Sklepu lub zakłóceń/przerw w działaniu e-Sklepu wszelkich porad i wyjaśnień udziela Biuro Obsługi Klienta Spółki.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2014r.