Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz warunki użytkowania

Polityka prywatności

Dbałość firmy Sivantos o ochronę danych osobowych

Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy Sivantos Sp. z o.o.
(“Sivantos”) bardzo ważna. Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Mamy nadzieję, iż opisana poniżej polityka pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane możemy zbierać, jak będziemy je wykorzystywać i chronić oraz z kim możemy się nimi dzielić.

Dane osobowe

Witryny internetowe naszej firmy nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub ankietę), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Cel wykorzystania

Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, by odpowiedzieć na Państwa pytanie, zrealizować złożone przez Państwa zamówienie lub udostępnić Państwu konkretne informacje bądź usługi – a także do utrzymania kontaktu z Państwem, jako naszymi klientami:

  • Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym partnerom na całym świecie, aby lepiej zrozumieć potrzeby Państwa firmy i móc ulepszać nasze produkty oraz usługi, lub
  • Możemy też (my lub strona trzecia w naszym imieniu) wykorzystywać Państwa dane do przekazywania informacji o naszej ofercie, które mogą Państwu pomóc w prowadzeniu firmy lub też do prowadzenia internetowych sondaży ułatwiających nam zrozumienie potrzeb klientów.

Jeśli wolą Państwo, abyśmy nie wykorzystywali danych do kontaktu z Państwem (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem partnerów firmy Sivantos.

Ograniczenie celu

Firma Sivantos zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci wyłącznie w określonym przez Państwa celu, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne:

  • dla osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione,
  • do przygotowania, negocjowania i realizacji umowy z Państwem,
  • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze,
  • do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym,
  • by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne firmy Audio SAT.

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Gdy odwiedzą Państwo nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami na całym świecie, aby śledzić atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz zawartość.

„Cookies” – informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze

Gdy oglądają Państwo jedną z naszych witryn, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies – plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

Dzieci

Firma Sivantos nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych dzieci, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe dzieci mogą być wykorzystywane bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka. Definicja „dziecka” i „dzieci” powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, a także zwyczaje narodowe, regionalne i kulturalne.

Bezpieczeństwo

Aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, firma Audio SAT korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny firmy Sivantos zawierają łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

Pytania i uwagi

Firma Sivantos odpowiada na wszelkie uzasadnione prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. W miarę rozwoju Internetu oraz modyfikacji regulacji prawnych zmieniać się będzie również nasza polityka ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.

 

Warunki użytkowania

1. Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Sivantos Sp. z o.o. („Sivantos”) i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie („Dokument Umowy”). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

2. Ograniczona licencja

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Sivantos udziela użytkownikowi Strony niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu, używania i wyświetlania Strony i materiałów informacyjnych na niej zawartych („Materiały”). Zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania Strony.

Sivantos upoważnia Państwa do wyświetlania strony i pobierania z niej Materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Sivantos udzieli Państwu szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z Materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do Materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

• zobowiązani są Państwo zachować – na wszystkich kopiach ściągniętych Materiałów – informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w Materiałach;
• nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
• nie wolno Państwu przekazywać Materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszego Dokumentu Umowy i wyrażenia przez tą osobę zgody, na związanie się warunkami niniejszego Dokumentu.
Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona krajowymi przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i postanowieniami umów międzynarodowych. Przy korzystaniu ze Strony zobowiązują się Państwo przestrzegać krajowych przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu Materiałów. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie Umowy, Sivantos nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

Przypisy do zdjęć:
© Audio Service GmbH
© contrastwerkstatt – Fotolia.com
© Torbz – Fotolia.com

3. Odpowiedzialność

Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. Sivantos nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie. Potwierdzają Państwo świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takiej porady odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko. Sivantos zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. Sivantos może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Niniejsza strona, porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują – bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

4. Odnośniki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy Sivantos mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą Sivantos.

Sivantos nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. Sivantos nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:

• Sivantos sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub
• Jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy Sivantos lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

5. Informacje dostarczane przez użytkownika

Wyrażacie Państwo zgodę, aby wszelkie informacje i materiały dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w ustawie o ochronie danych osobowych.

Sivantos wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn Sivantos. Sivantos może czasem wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w celu badania rynku produktów i usług. Dane te nie są wykorzystywane przez Sivantos do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.

Sivantos nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Państwa stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez Państwa o oferty produktów i usług. Prośba o udzielenie zgody przez Państwa pojawi się przy udostępnianiu przez Państwa danych.

Dostawcy usług dla Sivantos muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Sivantos i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla Sivantos.

Firma Sivantos dołoży wszelkich starań, aby zachować poprawność Państwa danych osobowych. Sivantos umożliwi Państwu dostęp do Państwa danych oraz możliwość zmiany takich informacji za pośrednictwem Internetu.

Dostarczając firmie Sivantos takie informacje lub materiały, udzielają Państwo Sivantos nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie – z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażacie Państwo również zgodę, aby Sivantos wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez Państwa dostarczone na potrzeby niniejszej Strony.

6. Ponadto Państwo

oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane przez Państwa na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich, i potwierdzają świadomość faktu, że firma Sivantos zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem umyślnego zachowania, Sivantos ani żadna z firm z nim powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy Sivantos został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

8. Zmiany

Sivantos zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnych fragmentów Strony lub niniejszego Dokumentu Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszego Dokumentu Umowy obowiązują od momentu, gdy informacja o takich zmianach zostaje zamieszczona na Stronie. Dalsze użytkowanie Strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszego Dokumentu Umowy, traktowane jest jako akceptacja wprowadzonych zmian.

Sivantos może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część Strony, a także wszystkie jej funkcjonalności. Sivantos może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na pewne funkcjonalności Strony lub związane z nią usługi bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zmiany. Audio SAT może także cofnąć pozwolenia, prawa i licencje udzielone powyżej. W takim przypadku zobowiązani są Państwo zniszczyć niezwłocznie wszelkie Materiały.

9. Użytkownicy spoza Polski i obowiązujące prawo

Niniejsza Strona jest kontrolowana przez Sivantos z lokalizacji znajdujących się na terenie Polski. Sivantos nie gwarantuje, że Materiały zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem Polski. Dostęp do Materiałów zawartych na niniejszej Stronie jest zabroniony z państw, w których zawartość Materiałów jest nielegalna. Jeżeli odwiedzacie Państwo niniejszą Stronę spoza obszaru Polski, jesteście Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnego prawa. Nie wolno Państwu używać Strony lub eksportować Materiałów z naruszeniem praw i regulacji dotyczących eksportu obowiązujących w Polsce. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do niniejszego Dokumentu Umowy lub jego przedmiotu podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu systemów prawnych.

10. Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności Sivantos zawarta jest w dokumencie „Polityka prywatności”.

11. Informacje o firmie

Informacje o firmie Sivantos znajdują się na stronie internetowej audioservice.pl w sekcji “Kontakt/Jak do nas dojechać?”.

12. Znaki towarowe

Wszystkie oznaczenia produktów oraz nazwy firm są zastrzeżonymi znakami handlowymi. W przypadku używania ich przez firmy trzecie na ich własny użytek naruszone mogą zostać prawa ich właścicieli.