Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz warunki użytkowania

Polityka prywatności

 

A. Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności danych
Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest ważna dla naszej firmy. Prowadzimy naszą działalność biznesową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności aby zademonstrować nasze zaangażowanie w zagwarantowanie prawa każdej jednostki do ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności nakreśla sposób, w jaki gospodarujemy informacjami, które mogą być wykorzystywane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji Pana/i osoby („dane osobowe”).

Nasz globalny program zgodności z przepisami ochrony prywatności danych również obejmuje wdrożenie jednoznacznych autoryzacji i zgód, standardowych klauzul umownych UE, wzorów umów/porozumień o przekazywaniu, zasad prywatności, informacji o ochronie prywatności, polityk prywatności i właściwych dla poszczególnych krajów rejestrów i ich wypełniania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.sivantos.com oraz wszelkich stosownych stron internetowych Sivantos (zwanych oddzielnie „stroną internetową”, a łącznie „stronami internetowymi”) oraz aplikacji komputerowych („aplikacje”) dostarczanych przez Sivantos.

B. Kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych (np. Pana/i imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres mailowy), które nam Pan/i udostępnia lub które wynikają z danych osobowych, jak określono poniżej.

W przypadku nieścisłości pomiędzy angielską i inną wersją językową niniejszej polityki prywatności (jeżeli została ona przetłumaczona adekwatnie do lokalnych wymagań), angielska wersja językowa niniejszej polityki prywatności ma znaczenie nadrzędne, w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem.

C. Administrator danych
Administratorem danych znajdujących się na stronie www.sivantos.com jest Sivantos. W przypadku, gdy na naszych stronach internetowych lub podczas korzystania z którejkolwiek z naszych aplikacji prezentowany jest formularz zgody, administrator danych może być innym podmiotem i może być podmiotem stowarzyszonym lub spółką zależną Sivantos (łącznie zwane „Sivantos”), w zależności od rzeczywistej oferty lub celu gromadzenia danych, jednakże w każdym przypadku informacje o nim są wyświetlane w stosownym formularzu rejestracyjnym lub formularzu zgody. W razie pytań może Pan/i skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem dpo@sivantos.com.

D. Dlaczego muszę podać moje dane osobowe?
Ogólna zasada stanowi, że wyrażenie zgody i podanie jakichkolwiek danych osobowych na jej podstawie jest całkowicie dobrowolne. Zgodę tę można wycofać w każdej chwili, o czym mówi niniejsza polityka prywatności.

Nie gromadzimy Pana/i danych osobowych poprzez nasze strony internetowe i aplikacje, chyba że dobrowolnie nam Pan/i na to zezwoli (np. poprzez formularze rejestracji, ankiety), wyrazi zgodę lub jest to dozwolone na podstawie obowiązującego prawa i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

E. Do czego wykorzystywane są moje dane osobowe?
Przetwarzamy Pana/i dane osobowe jedynie w zakresie określonym niniejszą polityką prywatności, na podstawie formularza rejestracyjnego lub wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Dalsze informacje można znaleźć w poniższym dziale „Cel użytkowania”.

F. Okres przetwarzania danych osobowych.
W sytuacji gdy przetwarzamy i korzystamy z Pana/i danych osobowych na mocy niniejszej polityki prywatności lub obowiązującego prawa, przechowujemy Pana/i dane osobowe (i) jedynie przez okres wymagany do osiągnięcia celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub (ii) do momentu, w którym wycofa Pan/i zgodę na ciągłe korzystanie z Pana/i danych osobowych (w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes związany z korzystaniem z Pana/i danych osobowych) lub (iii) do momentu, w którym wycofa Pan/i zgodę (w przypadku, gdy wyraził/a Pan/i zgodę na korzystanie przez nas z Pana/i danych osobowych). Jednakże w sytuacji, w której obowiązujące prawo wymaga od nas przechowywania Pana/i danych osobowych przez dłuższy okres lub gdy Pana/i dane osobowe są wymagane do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi, będziemy przechowywać Pana/i dane osobowe do zakończenia stosownego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia rozpatrywanych roszczeń.

G. Gdzie będą przetwarzane moje dane osobowe?
W ramach globalnej grupy spółek posiadamy podmioty stowarzyszone i spółki zależne w granicach oraz poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Tym samym, za każdym razem gdy korzystamy lub przetwarzamy Pana/i dane osobowe do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, możemy przenieść Pana/i dane osobowe do naszych podmiotów stowarzyszonych i spółek zależnych zarejestrowanych w krajach spoza EOG, w tym do krajów, w których ma zastosowanie ustawowy stopień ochrony danych, który jest nieporównywalny z stopniem ochrony danych w EOG. Za każdym razem gdy takie przeniesienie ma miejsce, opiera się ono na porozumieniach pomiędzy firmami, które opierają się na standardowych klauzulach umownych (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 87/2010/WE lub decyzjami zastępującymi ją w przyszłości), aby umownie zagwarantować, że Pana/i dane osobowe podlegają takiemu stopniowi ochrony danych, który obowiązuje w EOG.

H. Jakie przysługują mi prawa?
Ogólnie. W każdej chwili może Pan/i zażądać od nas informacji na temat tego, które z Pana/i danych osobowych przetwarzamy, oraz skorygowania lub usunięcia tych danych osobowych. Należy jednak zauważyć, że możemy usunąć Pana/i dane osobowe jedynie wówczas, gdy nie zachodzi ustawowy obowiązek lub nie występuje nasze przeważające prawo do ich przechowywania. Prosimy mieć na uwadze, że w sytuacji gdy żąda Pan/i usunięcia Pana/i danych osobowych, nie będzie mógł Pan/mogła Pani dalej korzystać ze stosownych stron internetowych, aplikacji lub jakichkolwiek usług świadczonych przez Sivantos, które wymagają korzystania przez Sivantos z Pana/i danych osobowych.

Żądanie kopii. Jeżeli korzystamy z Pana/i danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody lub wykonujemy umowę zawartą z Panem/Panią, może Pan/i żądać od nas kopii Pana/i danych osobowych, które nam Pan/i przekazał/a. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod adresem apps@sivantos.com i o określenie danych osobowych i formatu, w którym chciałby Pan/chciałaby Pani otrzymać dane osobowe.

Prawo do bycia zapomnianym / Ograniczenie korzystania. Może Pan/i żądać od nas ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) informuje nas Pan/i, że posiadane przez nas Pana/i dane osobowe są nieprawidłowe (w takich przypadkach możemy kontynuować przechowywanie Pana/i danych osobowych, aby sprawdzić ich prawidłowość), (ii) że nie występuje podstawa prawna do przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych lub (iii) wyraża Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, co zostało określone w poniższym dziale L.

Prawo do wniesienia skargi. Jeżeli ma Pan/i powód aby uważać, że przetwarzamy Pana/i dane osobowe niezgodnie z wymogami niniejszej polityki prywatności lub prawem ochrony danych obowiązującym w EOG, może Pan/i wnieść skargę do organu ds. ochrony danych w kraju należącym do EOG, w którym Pan/i zamieszkuje lub do właściwego organu ds. ochrony danych w kraju, w którym zarejestrowany jest odpowiedni podmiot Sivantos.

I. Dalsze ograniczenia i postanowienia specjalne.
Korzystanie z tej strony internetowej przez dzieci. Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 16 lat. Jeżeli nie ukończył/a Pan/i 16 lat, nie może Pan/i zarejestrować się lub korzystać z niniejszej strony internetowej.

Linki do innych stron internetowych. Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do obcych stron internetowych (co oznacza strony internetowe niebędące własnością spółek Sivantos). Firma Sivantos nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności lub zawartość stron internetowych niepozostających pod kontrolą Sivantos. Tym samym zalecamy dokładne zapoznanie się z informacjami na temat prywatności znajdującymi się na obcych stronach internetowych.

J. Korzystanie ze środków technicznych, np. plików cookie, itp.
Zbierane automatycznie informacje niebędące danymi osobowymi

Gdy odwiedza Pan/i nasze strony internetowe lub korzysta Pan/i z naszych aplikacji, możemy automatycznie (czyli nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. typ używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, nazwa domeny stron internetowych, które odwiedzał/a Pan/i przed wizytą na naszej stronie internetowej, liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie internetowej oraz przeglądane strony). Możemy korzystać z takich danych i udostępniać je podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym w celu poprawy wydajności, treści lub wyglądu stron internetowych i aplikacji.

„Pliki cookie” – Informacje przechowywane automatycznie na Pana/i komputerze

Gdy korzysta Pan/i z naszych stron internetowych lub aplikacji, możemy przechowywać niektóre dane na Pana/i komputerze w formie plików cookie, aby automatycznie rozpoznać Pana/i komputer następnym razem, gdy skorzysta Pan/i z naszych stron internetowych lub aplikacji. Pliki cookie mogą pomóc nam na wiele sposobów; przykładowo, umożliwiają nam takie dostosowywanie naszej strony internetowej lub aplikacji, aby lepiej odzwierciedlać Pana/i zainteresowania lub przechowywać Pana/i hasło, aby nie musiał/a Pan/i wprowadzać go ponownie za każdym razem. Jeżeli nie chce Pan/i otrzymywać jakichkolwiek plików cookie, prosimy skonfigurowanie Pana/i wyszukiwarki internetowej, aby usunąć wszystkie pliki cookie z twardego dysku Pana/i komputera, zablokowanie wszystkich plików cookie lub wybranie opcji otrzymywania ostrzeżenia przed umieszczeniem plików cookie na Pana/i urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas z plików cookie oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania, należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Adobe Analytics

Przechowujemy anonimowe informacje o użytkownikach naszych stron internetowych i aplikacji za pośrednictwem narzędzia Adobe Analytics. Adobe Analytics przechowuje oraz analizuje różnorodne anonimowe dane, w tym nasze strony internetowe oraz ich metadane, dane o innych witrynach, za pośrednictwem których można zyskać dostęp do naszych stron internetowych, czas odwiedzin oraz typ przeglądarki, z której Pan/i korzystał/a. Powyższe informacje służą zoptymalizowaniu pracy naszych stron internetowych, a narzędzie nie wykorzystuje danych osobowych bez Pana/i wyraźnej zgody. Może Pan/i jednak nie zgodzić się na gromadzenie takich danych i zrezygnować z dalszego korzystania z naszych stron internetowych, klikając w link poniżej. Wspomniane narzędzie analityczne wykorzystuje również pliki cookie, które przechowywane są na Pana/i komputerze, i umożliwia analizowanie Pana/i odwiedzin na stronach internetowych. Informacje wygenerowane dzięki plikom cookie podczas korzystania z naszych stron internetowych są anonimowe i przekazywanie wyłącznie na serwer narzędzia analitycznego i przechowywane na takim serwerze.

Może Pan/i zablokować gromadzenie oraz przetwarzanie przez Adobe danych wygenerowanych dzięki plikom cookie i związanych z odwiedzinami naszych stron internetowych, wyrażając rezygnację za pośrednictwem poniższego linku: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, narzędzia analitycznego oferowanego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – czyli pliki tekstowe przechowywane na Pana/i komputerze – dzięki czemu umożliwia analizę odwiedzin naszych stron internetowych. Informacje o sposobie korzystania z naszych stron internetowych wygenerowane dzięki plikom cookie będą z reguły przekazywane Google i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. W wyjątkowych przypadkach na amerykański serwer Google będzie przekazywany pełny adres IP, który będzie następnie odpowiednio skracany. Na nasz wniosek, Google będzie wykorzystywać takie informacje w celu przeanalizowania sposobu korzystania przez Pana/Panią z naszych stron internetowych, tworzenia raportów w zakresie Pana/i aktywności na naszych stronach internetowych i przekazywania raportów operatorom strony internetowej, oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Pana/i adres IP, który narzędzie Google Analytics pozyskuje dzięki przeglądarce, nie będzie utożsamiany z pozostałymi danymi pozyskiwanymi przez Google. Może Pan/i nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak może być to równoznaczne ze zrezygnowaniem z niektórych funkcji strony internetowej. Ponadto, może Pan/i zapobiegać gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania z naszych stron internetowych (w tym Pana/i adresu IP), oraz przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie oraz zainstalowanie dodatku do przeglądarki, który jest dostępny pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

K. Bezpieczeństwo
W celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

L. Cel użytkowania
W poniższych przypadkach jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Pana/i danych osobowych na mocy obowiązującego prawa ochrony danych osobowych.

  1. Dostarczanie zamówionych towarów lub usług. Jeżeli zamawia Pan/i od nas towary lub usługi, będziemy korzystać z Pana/i danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres (mailowy), numer telefonu, nazwa i adres firmy oraz numer karty kredytowej i dane bankowe) wyłącznie do przetwarzania Pana/i zamówienia lub do dostarczenia zamówionych towarów lub usług. Mogą one również obejmować dane związane z rozmową prowadzoną za pośrednictwem czatu, formularzy kontaktowych, maili lub telefonu. W niniejszej polityce prywatności „towary i usługi” obejmują aparaty słuchowe Sivantos i powiązane usługi, usługi sieci web, oferty, konkursy, pozostałe treści, biuletyny niezwiązane z marketingiem, samouczki, szkolenia i wydarzenia.
  2. Regularnie kontaktujemy się z Użytkownikami korzystającymi z naszych towarów i usług za pomocą poczty elektronicznej oraz możemy również kontaktować się drogą telefoniczną, reagując na skargi wnoszone przez klientów lub badając podejrzane transakcje. Możemy wykorzystać Pana/i adres mailowy do potwierdzenia otwarcia przez Pana/Panią konta, do przesłania Panu/Pani zawiadomienia o płatności, do przesłania Panu/Pani informacji o zmianach dotyczących naszych towarów i usług oraz do przesyłania powiadomień i innych informacji wymaganych prawem. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy nie mogą wyrazić rezygnacji z tych form komunikacji, które nie są związane z działalnością marketingową, lecz są konieczne jedynie do utrzymywania stosunków biznesowych.
  3. Zgodność. Co więcej, przyjmuje Pan/i do wiadomości, że wszelkie informacje niezbędne do śledzenia Pana/i wyborów w odniesieniu do przetwarzania lub korzystania z Pana/i danych osobowych lub otrzymywania materiałów marketingowych mogą być przechowywane i udostępniane wzajemnie przez pracowników Sivantos, celem zapewnienia zgodności.
  4. Uzasadnione interesy Sivantos. Każdy z przypadków ujętych w poniższych podpunktach e) do g) stanowi nasz uzasadniony interes leżący w przetwarzaniu lub korzystaniu z Pana/i danych osobowych. Jeżeli nie zgadza się Pan/i z tym podejściem, może Pan/i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania lub korzystania przez nas z Pana/i danych osobowych, co zostało określone poniżej.
  5. Kwestionariusze i ankiety. Możemy zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w kwestionariuszach i ankietach. Kwestionariusze i ankiety zostaną, ogólnie rzecz biorąc, sporządzone w taki sposób, że udzielanie w ich ramach odpowiedzi nie będzie wymagało podawania żadnych danych osobowych. Jeżeli jednak wprowadzi Pan/i dane osobowe do kwestionariusza lub ankiety, możemy korzystać z takich danych osobowych w celu ulepszania towarów i usług dostarczanych przez Sivantos.
  6. Tworzenie anonimowych zestawów danych. Możemy dokonać anonimizacji danych osobowych podanych w ramach niniejszej informacji o prywatności w celu tworzenia anonimowych zestawów danych, które będą następnie wykorzystywane do ulepszania towarów i usług dostarczanych przez Sivantos.
  7. Nagrywanie rozmów i czatów w celu poprawy jakości. W przypadku rozmów telefonicznych lub sesji na czacie, możemy rejestrować takie rozmowy (po odpowiednim poinformowaniu Pana/i w trakcie rozmowy i przed rozpoczęciem rejestracji) lub sesje na czacie w celu poprawy jakości naszych usług.
  8. Prawo do niewyrażenia zgody. W każdej chwili może Pan/i nie wyrazić zgody na korzystanie przez nas z Pana/i danych osobowych do powyższych celów. Jeżeli nie wyrazi Pan/i zgody, zaprzestaniemy korzystania z Pana/i danych osobowych do powyższych celów i usuniemy je z naszych systemów, chyba że będziemy uprawnieni do korzystania z takich danych osobowych do innych celów określonych w niniejszej informacji na temat prywatności lub określimy i wykażemy istotny uzasadniony interes leżący w kontynuowaniu przetwarzania Pana/i danych osobowych (w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującym prawem, np. do celów podatkowych, itp.).

W poniższych przypadkach będziemy korzystać z Pana/i danych osobowych do celów określonych poniżej po uprzednim udzieleniu przez Pana/Panią zgody.

  1. Informacje na temat produktów i usług Sivantos. Możemy wykorzystywać Pana/i imię i nazwisko, adres email i adres pocztowy, numer telefonu oraz podstawowe informacje dotyczącego Pana/i pracodawcy (nazwa i adres), aby przesyłać Panu/Pani najnowsze komunikaty dotyczące produktów i inne informacje dotyczące towarów i usług Sivantos (w tym biuletyny marketingowe), a także wydarzeń związanych z Sivantos oraz aby wyświetlać odpowiednie treści na naszych stronach internetowych.
  2. Przekazywanie Pana/i danych osobowych innym spółkom Sivantos. Możemy przekazywać Pana/i dane osobowe innym podmiotom w ramach grupy Sivantos. W takich przypadkach podmioty te będą wykorzystywały Pana/i dane osobowe do tych samych celów i na tych samych warunkach, co powyższe.

M. Pytania i uwagi
Będziemy odpowiadać na uzasadnione wnioski o wgląd do swoich danych osobowych oraz
ich poprawienie, zmianę lub usunięcie wszelkich nieścisłości. Prosimy o kontakt pod adresem apps@sivantos.com w przypadku chęci złożenia takich wniosków.

Jeżeli ma Pan/i jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych, może Pan/i skontaktować się z osobą, oddziałem lub biurem, z którego usług korzystał/a Pan/i do tej pory. Może Pan/i również skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Sivantos pod adresem: dpo@sivantos.com, a odpowiedni personel ds. ochrony danych osobowych skontaktuje się z Panem/Panią w rozsądnych ramach czasowych.

Niniejsza polityka prywatności może podlegać okresowym aktualizacjom i zmianom. Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony w celu śledzenia aktualizacji. Dalsze korzystanie ze stron internetowych i aplikacji Sivantos lub korzystanie ze stron internetowych i aplikacji Sivantos w przyszłości jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie zmienionej lub zmodyfikowanej polityki prywatności. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszych stron internetowych i aplikacji wyraża Pan/i zgodę na stosowanie się do polityki prywatności w wersji obowiązującej w danym momencie. Jeśli nie wyraża Pan/i zgody na przestrzeganie polityki prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji.


Warunki użytkowania

1. Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Sivantos Sp. z o.o. („Sivantos”) i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie („Dokument Umowy”). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

2. Ograniczona licencja

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Sivantos udziela użytkownikowi Strony niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu, używania i wyświetlania Strony i materiałów informacyjnych na niej zawartych („Materiały”). Zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania Strony.

Sivantos upoważnia Państwa do wyświetlania strony i pobierania z niej Materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Sivantos udzieli Państwu szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z Materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do Materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

• zobowiązani są Państwo zachować – na wszystkich kopiach ściągniętych Materiałów – informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w Materiałach;
• nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
• nie wolno Państwu przekazywać Materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszego Dokumentu Umowy i wyrażenia przez tą osobę zgody, na związanie się warunkami niniejszego Dokumentu.
Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona krajowymi przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i postanowieniami umów międzynarodowych. Przy korzystaniu ze Strony zobowiązują się Państwo przestrzegać krajowych przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu Materiałów. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie Umowy, Sivantos nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

Przypisy do zdjęć:
© Audio Service GmbH
© contrastwerkstatt – Fotolia.com
© Torbz – Fotolia.com

3. Odpowiedzialność

Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. Sivantos nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie. Potwierdzają Państwo świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takiej porady odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko. Sivantos zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. Sivantos może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Niniejsza strona, porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują – bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

4. Odnośniki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy Sivantos mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą Sivantos.

Sivantos nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. Sivantos nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:

• Sivantos sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub
• Jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy Sivantos lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

5. Informacje dostarczane przez użytkownika

Wyrażacie Państwo zgodę, aby wszelkie informacje i materiały dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w ustawie o ochronie danych osobowych.

Sivantos wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn Sivantos. Sivantos może czasem wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w celu badania rynku produktów i usług. Dane te nie są wykorzystywane przez Sivantos do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.

Sivantos nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Państwa stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez Państwa o oferty produktów i usług. Prośba o udzielenie zgody przez Państwa pojawi się przy udostępnianiu przez Państwa danych.

Dostawcy usług dla Sivantos muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Sivantos i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla Sivantos.

Firma Sivantos dołoży wszelkich starań, aby zachować poprawność Państwa danych osobowych. Sivantos umożliwi Państwu dostęp do Państwa danych oraz możliwość zmiany takich informacji za pośrednictwem Internetu.

Dostarczając firmie Sivantos takie informacje lub materiały, udzielają Państwo Sivantos nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie – z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażacie Państwo również zgodę, aby Sivantos wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez Państwa dostarczone na potrzeby niniejszej Strony.

6. Ponadto Państwo

oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane przez Państwa na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich, i potwierdzają świadomość faktu, że firma Sivantos zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem umyślnego zachowania, Sivantos ani żadna z firm z nim powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy Sivantos został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

8. Zmiany

Sivantos zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnych fragmentów Strony lub niniejszego Dokumentu Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszego Dokumentu Umowy obowiązują od momentu, gdy informacja o takich zmianach zostaje zamieszczona na Stronie. Dalsze użytkowanie Strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszego Dokumentu Umowy, traktowane jest jako akceptacja wprowadzonych zmian.

Sivantos może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część Strony, a także wszystkie jej funkcjonalności. Sivantos może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na pewne funkcjonalności Strony lub związane z nią usługi bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zmiany. Audio SAT może także cofnąć pozwolenia, prawa i licencje udzielone powyżej. W takim przypadku zobowiązani są Państwo zniszczyć niezwłocznie wszelkie Materiały.

9. Użytkownicy spoza Polski i obowiązujące prawo

Niniejsza Strona jest kontrolowana przez Sivantos z lokalizacji znajdujących się na terenie Polski. Sivantos nie gwarantuje, że Materiały zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem Polski. Dostęp do Materiałów zawartych na niniejszej Stronie jest zabroniony z państw, w których zawartość Materiałów jest nielegalna. Jeżeli odwiedzacie Państwo niniejszą Stronę spoza obszaru Polski, jesteście Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnego prawa. Nie wolno Państwu używać Strony lub eksportować Materiałów z naruszeniem praw i regulacji dotyczących eksportu obowiązujących w Polsce. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do niniejszego Dokumentu Umowy lub jego przedmiotu podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu systemów prawnych.

10. Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności Sivantos zawarta jest w dokumencie „Polityka prywatności”.

11. Informacje o firmie

Informacje o firmie Sivantos znajdują się na stronie internetowej audioservice.pl w sekcji “Kontakt/Jak do nas dojechać?”.

12. Znaki towarowe

Wszystkie oznaczenia produktów oraz nazwy firm są zastrzeżonymi znakami handlowymi. W przypadku używania ich przez firmy trzecie na ich własny użytek naruszone mogą zostać prawa ich właścicieli.